• 0 7321 6889
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 หยุดทำการ : เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ด้านการเงิน

           ด้วยสภาวการณ์เศรษฐกิจและการเงินการลงทุนที่ชะลอตัวลง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัว

           ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินให้แก่สมาชิกและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิก

          ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 45 ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติให้กำหนด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 17 และข้อ 21 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          สหกรณ์ได้ประกาศใช้ ระเบียบว่าด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จากเดิมร้อยละ 8.00 ต่อปี ปรับลดเป็นร้อยละ 7.75 ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ส.ค.2564 เป็นต้นไป
          สหกรณ์จะประกาศใช้ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัดว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป

iconmenu

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด

1596089777080

1596090166229

1596091236990

146983
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
64
137
857
143160
1138
6710
146983
Your IP: 34.228.52.21
2023-12-07 03:33